دانستنیها


تقسيم بندي فن کويل ها از نظر سرمايش و گرمايش؟

فن کويل ها به دو دسته دو لوله داراي يک لوله رفت و يک لوله برگشت و چهار لوله داراي دو لوله براي آمدن آب به کويل ها و دو لوله براي برگشت آب تقسيم مي شوند .
فن کويل هاي چهار لوله همزمان آب سرد و گرم را وارد کويل هاي خود مي کنند و مي توان بخشي از يک محيط را سرد و بخش ديگري را گرم کرد . در حالي که فن کويل هاي دو لوله تنها مي توانند براي سرمايش و يا گرمايش مورد استفاده قرار گيرند ، علاوه بر اين به خاطر متفاوت بودن سيستم لوله کشي آب سرد و گرم در يک ساختمان تنها براي گرمايش و يا سرمايش مورد استفاده قرار مي گيرند .