دانستنیها


تقسيم بندي فن کويل ها از لحاظ نوع سرمايش و گرمايش

فن کويل ها در دو نوع ، دو لوله و چهار لوله هستند. فن کويل هاي دو لوله داراي يک لوله رفت و يک لوله برگشت هستند. فن کويل هاي چهار لوله، داراي دو لوله براي آمدن آب به کويل ها و دو لوله براي برگشت آب هستند. فن کويل هاي چهار لوله مي توانند همزمان آب سرد و گرم را وارد کويل هاي خود کنند. با اين نوع فن کويل ها مي توان بخشي از يک محيط را سرد و بخش ديگري را گرم کرد. در حالي که فن کويل هاي دو لوله در يک زمان تنها مي توانند براي سرمايش و يا گرمايش مورد استفاده قرار گيرند. علاوه بر اين به خاطر آنکه سيستم لوله کشي آب سرد و گرم در يک ساختمان متفاوت است، تنها براي گرمايش و يا سرمايش مورد استفاده قرار مي گيرند.