1. جت هيتر کامپکت .
  2. جت هيتر کامپکت

    جت هيتر کامپکت نوعي بخاري صنعتي است ، بدون نياز به برق شهر ميباشد. جت هيتر کامپکت جهت مصارف مرغداري ها،گلخانه ها،سالن هاي صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد . اين نوع جت هيتر داراي منبع روشنايي براي تامين انرژي الکتريکي مورد نياز جهت تعميرات مي باشد

  3. جت هيتر - جت هيتر کامپکت