1. ديگ چدني.
 2. ديگ چدني

  ديگ آبگرم چدني از چدن خاکستري در ظرفيت هاي مختلف و به صورت قطعاتي پره اي به روش ريخته گري توليد مي گردد. تعداد پره هاي ساخته شده در ديگ ها به ظرفيت حرارتي آن بستگي دارد . شعله مشعل در فضاي وسط پره ها قرار مي گيرد و در محيط پره ها مجرا هاي خاصي براي عبور گاز هاي حاصل از احتراق قرار دارد که باعث افزايش بازده ديگ و حداکثر استفاده از انرژي حرارتي سوخت مي شود و انرژي خود را به آب داخل ديگ منتقل مي کنند.

 3. بويلر و ديگ - ديگ چدني


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:118
   Page:1 Of 5
  ديگ چدني استار 7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 800
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 15 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 15 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 765
  امتیاز: 54

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 300 - 6 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 300 - 6 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 804
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 11 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 11 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 843
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سولار 400 -7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سولار 400 -7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 817
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 17 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 17 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 741
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 737
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 -7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 -7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 911
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني استار 15 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 15 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 742
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 300 -7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 300 -7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 808
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني توربو 11 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 11 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 810
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  11,854,400
  10,900,000
  ديگ چدني توربو 12 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 12 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 778
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  12,866,200
  11,830,000
  ديگ چدني توربو 14 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 14 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 126
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  14,876,100
  13,680,000
  ديگ چدني استار 10 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 10 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 119
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 -13 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 -13 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 211
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 -8 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 -8 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 297
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني توربو 9 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 9 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 117
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  9,844,500
  9,050,000
  ديگ چدني سوپر 400 - 9 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 - 9 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 140
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني استار 9 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 9 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 143
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 20 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 20 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 144
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 13 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 13 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 149
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 - 12 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 - 12 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 181
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 8 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 8 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 123
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 18 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 18 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 126
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:118
   Page:1 Of 5