1. ديگ چدني.
 2. ديگ چدني

  بويلر و ديگ آبگرم چدني از چدن خاکستري در ظرفيت هاي مختلف و به صورت قطعاتي پره اي به روش ريخته گري توليد مي گردد. تعداد پره هاي ساخته شده در ديگ ها به ظرفيت حرارتي آن بستگي دارد . شعله مشعل در فضاي وسط پره ها قرار مي گيرد و در محيط پره ها مجرا هاي خاصي براي عبور گاز هاي حاصل از احتراق قرار دارد که باعث افزايش بازده ديگ و حداکثر استفاده از انرژي حرارتي سوخت مي شود و انرژي خود را به آب داخل ديگ منتقل مي کنند.

 3. بويلر و ديگ - ديگ چدني


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:118
   Page:1 Of 5
  ديگ چدني استار 7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 895
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 15 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 15 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 857
  امتیاز: 54

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 300 - 6 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 300 - 6 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 908
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 11 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 11 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 917
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سولار 400 -7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سولار 400 -7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 933
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 17 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 17 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 815
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 814
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 -7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 -7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 1056
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني استار 15 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 15 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 833
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 300 -7 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 300 -7 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 915
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني توربو 11 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 11 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 902
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  11,854,400
  10,900,000
  ديگ چدني توربو 12 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 12 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 854
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  12,866,200
  11,830,000
  ديگ چدني توربو 14 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 14 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 171
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  14,876,100
  13,680,000
  ديگ چدني استار 10 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 10 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 170
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 -13 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 -13 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 289
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 -8 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 -8 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 441
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني توربو 9 پره شوفاژکار

  ديگ چدني توربو 9 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 175
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  9,844,500
  9,050,000
  ديگ چدني سوپر 400 - 9 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 - 9 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 184
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني استار 9 پره شوفاژکار

  ديگ چدني استار 9 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 197
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 20 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 20 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 193
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 13 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 13 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 188
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپر 400 - 12 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپر 400 - 12 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 261
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 8 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 8 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 199
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ چدني سوپرهيت 18 پره شوفاژکار

  ديگ چدني سوپرهيت 18 پره شوفاژکار

  شوفاژکار
  تعداد بازدید: 174
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:118
   Page:1 Of 5