1. ديگ فولادي.
 2. ديگ فولادي

  بويلر و ديگ فولادي براي فشار و دبي کم تا زياد کاربرد دارند و به دو نوع آب در لوله و آتش در لوله تقسيم مي شوند . ديگ هاي فولادي به صورت يکپارچه و از ورق و لوله فولادي آلياژي آتشخوار توليد مي گردد .ديگ هاي فولادي در دو نوع آب در لوله (WATER TUBE) و آتش در لوله (FIRE TUBE) ساخته مي شود .

 3. بويلر و ديگ - ديگ فولادي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:84
   Page:1 Of 4
   ديگ آب داغ 110000 آب بند

  ديگ آب داغ 110000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 661
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,003,000
  2,430,000
   ديگ آب داغ 175000 آب بند

  ديگ آب داغ 175000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 656
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,368,000
  3,800,000
   ديگ آب داغ 350000 آب بند

  ديگ آب داغ 350000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 641
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,145,000
  5,780,000
  ديگ فولادي 900000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 900000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 727
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آب گرم 350000 آب بند

  ديگ آب گرم 350000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 841
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم دوپاس 300000 آب بند

  ديگ آبگرم دوپاس 300000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 813
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 175000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 175000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 719
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 150000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 150000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 771
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آبگرم 1800000 آب بند

  ديگ آبگرم 1800000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 503
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  22,664,000
  18,350,000
   ديگ آبگرم 500000 آب بند

  ديگ آبگرم 500000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 809
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آب داغ 92000 آب بند

  ديگ آب داغ 92000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 514
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,268,000
  1,830,000
  ديگ آب گرم 175000 آب بند

  ديگ آب گرم 175000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 692
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,228,000
  2,600,000
  ديگ فولادي 500000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 500000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 679
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آب داغ 1000000 آب بند

  ديگ آب داغ 1000000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 506
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  15,435,000
  12,500,000
  ديگ فولادي 1000000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 1000000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 657
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم دوپاس 600000 آب بند

  ديگ آبگرم دوپاس 600000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 746
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آب داغ 300000 آب بند

  ديگ آب داغ 300000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 198
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,907,000
  4,780,000
  ديگ فولادي 200000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 200000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 655
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم 72000 آب بند

  ديگ آبگرم 72000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 644
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,386,000
  1,120,000
  ديگ فولادي 120000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 120000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 668
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم 82000 استاندارد آب بند

  ديگ آبگرم 82000 استاندارد آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 169
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم 92000 استاندارد آب بند

  ديگ آبگرم 92000 استاندارد آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 189
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 700000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 700000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 659
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 1600000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 1600000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 664
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:84
   Page:1 Of 4