1. ديگ فولادي.
 2. ديگ فولادي

  بويلر و ديگ فولادي براي فشار و دبي کم تا زياد کاربرد دارند و به دو نوع آب در لوله و آتش در لوله تقسيم مي شوند . ديگ هاي فولادي به صورت يکپارچه و از ورق و لوله فولادي آلياژي آتشخوار توليد مي گردد .ديگ هاي فولادي در دو نوع آب در لوله (WATER TUBE) و آتش در لوله (FIRE TUBE) ساخته مي شود .

 3. بويلر و ديگ - ديگ فولادي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:84
   Page:1 Of 4
   ديگ آب داغ 110000 آب بند

  ديگ آب داغ 110000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 800
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,003,000
  2,430,000
   ديگ آب داغ 175000 آب بند

  ديگ آب داغ 175000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 803
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,368,000
  3,800,000
   ديگ آب داغ 350000 آب بند

  ديگ آب داغ 350000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 806
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,145,000
  5,780,000
  ديگ فولادي 900000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 900000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 878
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آب گرم 350000 آب بند

  ديگ آب گرم 350000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 1047
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم دوپاس 300000 آب بند

  ديگ آبگرم دوپاس 300000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 1048
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 175000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 175000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 889
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 150000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 150000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 946
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آبگرم 1800000 آب بند

  ديگ آبگرم 1800000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 622
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  22,664,000
  18,350,000
   ديگ آبگرم 500000 آب بند

  ديگ آبگرم 500000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 960
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آب داغ 92000 آب بند

  ديگ آب داغ 92000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 690
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,268,000
  1,830,000
  ديگ آب گرم 175000 آب بند

  ديگ آب گرم 175000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 847
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,228,000
  2,600,000
  ديگ فولادي 500000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 500000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 880
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آب داغ 1000000 آب بند

  ديگ آب داغ 1000000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 645
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  15,435,000
  12,500,000
  ديگ فولادي 1000000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 1000000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 773
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم دوپاس 600000 آب بند

  ديگ آبگرم دوپاس 600000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 898
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   ديگ آب داغ 300000 آب بند

  ديگ آب داغ 300000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 344
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,907,000
  4,780,000
  ديگ فولادي 200000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 200000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 809
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم 72000 آب بند

  ديگ آبگرم 72000 آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 815
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,386,000
  1,120,000
  ديگ فولادي 120000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 120000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 906
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم 82000 استاندارد آب بند

  ديگ آبگرم 82000 استاندارد آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 341
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ آبگرم 92000 استاندارد آب بند

  ديگ آبگرم 92000 استاندارد آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 350
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 700000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 700000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 792
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ فولادي 1600000 ساحل صنعت

  ديگ فولادي 1600000 ساحل صنعت

  ساحل صنعت
  تعداد بازدید: 793
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:84
   Page:1 Of 4