1. ديگ بخار عمودي.
 2. ديگ بخار عمودي

  بويلر و ديگ بخار عمودي محفظه اي است که در درون آن آب  به کمک يک منبع گرمايي به بخار توليد مي شود. يکي از پرکاربرد ترين ديگ ها جهت توليد بخار مي باشد که بخار را بوسيله ترکيب تحت فشار آب و گرما توليد مي کند . بخار توليد شده براي گرم کردن داخل ساختمان ، موتورهاي تأمين انرژي و مصارف ديگر بکار مي رود . ديگ بخار انواع مختلفي دارد و هر يک براي مصارف خاصي توليد مي شوند . اين ديگ ها با توجه به ايمن بودن داراي خطر آتش سوزي و انفجار هستند .

 3. بويلر و ديگ - ديگ بخار عمودي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:7
   Page:1 Of 1
  ديگ بخار 300 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  ديگ بخار 300 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 779
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ بخار 200 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  ديگ بخار 200 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 813
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ بخار 60 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  ديگ بخار 60 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 731
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ بخار 500 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  ديگ بخار 500 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 725
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ بخار 100 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  ديگ بخار 100 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 767
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ بخار 400 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  ديگ بخار 400 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 833
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  ديگ بخار 150 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  ديگ بخار 150 کيلوگرم بر ساعت آب بند

  آب بند
  تعداد بازدید: 747
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:7
   Page:1 Of 1