1. منبع ذخيره سوخت و آب.
 2. منبع ذخيره سوخت و آب

  منبع آب گرم و منبع ذخيره سوخت محفظه اي جهت ذخيره انواع سوخت هاي فسيلي که جنس آن از کربن استيل و منبع ذخيره آب محفظه اي براي ذخيره انواع مايعات از قبيل آب آشاميدني ، آبياري کشاورزي ، مهار آتش ، دامپروري ، توليد مواد شيميايي مي باشند و منبع ذخيره سوخت و آب در ساختمان ها ، برج ها ، هتل ها ، استخرها ، کارخانجات ، بيمارستانها ، دانشگاه ها استفاده مي شوند

 3. منبع آبگرم و منبع ذخيره - منبع ذخيره سوخت و آب


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:47
   Page:1 Of 2
  منبع ذخيره سوخت و آب 3000 ليتري ورق 4

  منبع ذخيره سوخت و آب 3000 ليتري ورق 4

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 1000
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,360,000
  1,360,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 5000 ليتري ورق 3

  منبع ذخيره سوخت و آب 5000 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 1028
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,950,000
  1,950,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 15000 ليتري ورق 6

  منبع ذخيره سوخت و آب 15000 ليتري ورق 6

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 975
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,760,000
  7,760,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 500 ليتري ورق 2/5

  منبع ذخيره سوخت و آب 500 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 1071
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  380,000
  380,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 3000 ليتري ورق 3

  منبع ذخيره سوخت و آب 3000 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 906
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,230,000
  1,230,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 40000 ليتري ورق 8

  منبع ذخيره سوخت و آب 40000 ليتري ورق 8

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 997
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  19,400,000
  19,400,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 1000 ليتري ورق 2/5

  منبع ذخيره سوخت و آب 1000 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 1133
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  540,000
  540,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 3000 ليتري ورق 2/5

  منبع ذخيره سوخت و آب 3000 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 1149
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,090,000
  1,090,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 6000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 6000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 1113
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,620,000
  3,620,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 60000 ليتري ورق 8

  منبع ذخيره سوخت و آب 60000 ليتري ورق 8

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 1004
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  27,725,000
  27,725,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 4000 ليتري ورق 3

  منبع ذخيره سوخت و آب 4000 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 989
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,680,000
  1,680,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 4000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 4000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 964
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,670,000
  2,670,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 25000 ليتري ورق 6

  منبع ذخيره سوخت و آب 25000 ليتري ورق 6

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 308
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  10,700,000
  10,700,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 8000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 8000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 311
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,360,000
  4,360,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 20000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 20000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 293
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,100,000
  8,100,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 12000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 12000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 306
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,730,000
  5,730,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 4000 ليتري ورق 4

  منبع ذخيره سوخت و آب 4000 ليتري ورق 4

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 421
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,145,000
  2,145,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 25000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 25000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 336
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,750,000
  8,750,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 10000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 10000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 310
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,140,000
  5,140,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 40000 ليتري ورق 8/6

  منبع ذخيره سوخت و آب 40000 ليتري ورق 8/6

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 132
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  16,000,000
  16,000,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 18000 ليتري ورق 6

  منبع ذخيره سوخت و آب 18000 ليتري ورق 6

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 285
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,600,000
  8,600,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 18000 ليتري ورق 5

  منبع ذخيره سوخت و آب 18000 ليتري ورق 5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 344
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,176,000
  7,176,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 8000 ليتري ورق 4

  منبع ذخيره سوخت و آب 8000 ليتري ورق 4

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 335
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,490,000
  3,490,000
  منبع ذخيره سوخت و آب 100000 ليتري ورق 12/10

  منبع ذخيره سوخت و آب 100000 ليتري ورق 12/10

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 264
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  48,000,000
  48,000,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:47
   Page:1 Of 2