1. منبع انبساط باز.
 2. منبع انبساط باز

  منبع انبساط باز با هواي آزاد در ارتباط بوده و بنابراين بايد از آخرين مبدل حرارتي ساختمان حداقل 2 الي 3 متر بالاتر نصب گردد  تا وقتي پمپ سيرکولاسيون آب گرم خاموش است شبکه لوله کشي از آب پر باشد . به دليل اينکه فشار منابع انبساط باز در نقطه اتصال برابر فشار اتمسفر است موارد استفاده آن تنها در سيستم هاي آب گرم با فشار پايين قابل استفاده مي باشد . جنس منبع انبساط باز به دليل تماس با هوا معمولا از ورق گالوانيزه بوده و براي جلوگيري از اتلاف حرارت عايق مي شود . منبع انبساط را مي توان با يک لوله به سيستم وصل نمود اما به جهت جلوگيري از يخ زدن آب در زمستان و چرخش آب گرم در منبع انبساط ، دو لوله رفت و برگشت براي منبع انبساط در نظر ميگيرند.

 3. منبع آبگرم و منبع ذخيره - منبع انبساط باز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:36
   Page:1 Of 2
  منبع انبساط باز 100 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 100 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 821
  امتیاز: 21

  قیمت به تـومان:
  100,000
  100,000
  منبع انبساط باز 100 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 100 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 857
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  115,000
  115,000
  منبع انبساط باز 150 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 150 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 683
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  120,000
  120,000
  منبع انبساط باز 150 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 150 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 945
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  140,000
  140,000
  منبع انبساط باز 200 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 200 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 680
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  145,000
  145,000
  منبع انبساط باز 200 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 200 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 821
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  185,000
  185,000
  منبع انبساط باز 200 ليتري ورق 3

  منبع انبساط باز 200 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 687
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  225,000
  225,000
  منبع انبساط باز 250 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 250 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 737
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  185,000
  185,000
  منبع انبساط باز 250 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 250 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 831
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  240,000
  225,000
  منبع انبساط باز 250 ليتري ورق 3

  منبع انبساط باز 250 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 660
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  260,000
  260,000
  منبع انبساط باز 300 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 300 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 675
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  185,000
  185,000
  منبع انبساط باز 300 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 300 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 759
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  270,000
  245,000
  منبع انبساط باز 300 ليتري ورق 3

  منبع انبساط باز 300 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 111
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  310,000
  295,000
  منبع انبساط باز 400 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 400 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 108
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  290,000
  240,000
  منبع انبساط باز 400 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 400 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 124
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  320,000
  300,000
  منبع انبساط باز 400 ليتري ورق 3

  منبع انبساط باز 400 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 145
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  390,000
  360,000
  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 115
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  310,000
  280,000
  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 109
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  380,000
  340,000
  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 3

  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 104
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  410,000
  390,000
  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 4

  منبع انبساط باز 500 ليتري ورق 4

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 105
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  530,000
  500,000
  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 2

  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 2

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 114
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  330,000
  300,000
  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 2/5

  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 2/5

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 114
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  390,000
  360,000
  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 3

  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 3

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 106
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  440,000
  420,000
  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 4

  منبع انبساط باز 600 ليتري ورق 4

  تهران مخزن
  تعداد بازدید: 121
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  600,000
  580,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:36
   Page:1 Of 2