1. بهار ساز ثابت.
  2. بهار ساز ثابت

    بهار ساز ثابت دستگاهي است که گرمايش محيط را با استفاده از هيتر گازي و سرمايش را با کولر سلولزي براي منازل مسکوني ، اماکن عمومي و صنعتي تأمين مي کند

  3. بهارساز - بهار ساز ثابت