1. پمپ لجن کش.
 2. پمپ لجن کش

  پمپ لجن کش براي انتقال و پمپاژ آب هاي گل آلود و فاضلاب هاي صنعتي و خانگي همراه با ذرات جامد و معلق بکار مي رود . به پمپ هاي لجن کش را گاهي پمپ غليظ کش، پمپ فاضلابي، الکترو پمپ دوغاب يا اسلاري و پمپ گل کش مي گويند .

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ لجن کش


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:42
   Page:1 Of 2
  پمپ لجن کش XSP 20-9/1/1I ليو

  پمپ لجن کش XSP 20-9/1/1I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1395
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  671,000
  637,000
  پمپ لجن کش XSP 9-7.5/0.25I ليو

  پمپ لجن کش XSP 9-7.5/0.25I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 962
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  326,000
  300,000
  پمپ لجن کش XSP 18-12-0-75I ليو

  پمپ لجن کش XSP 18-12-0-75I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1096
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  537,000
  520,000
  پمپ لجن کش XSP 42/17-2/2I ليو

  پمپ لجن کش XSP 42/17-2/2I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1082
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,082,000
  1,020,000
  پمپ لجن کش XSP 16/2-22/1/5I ليو

  پمپ لجن کش XSP 16/2-22/1/5I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1184
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  788,000
  750,000
  پمپ لجن کش 50WQ15-35-4 سي ان پي

  پمپ لجن کش 50WQ15-35-4 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 239
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 100WQ80-30-15 سي ان پي

  پمپ لجن کش 100WQ80-30-15 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 295
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش DG 100/2G پنتاکس

  پمپ لجن کش DG 100/2G پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 427
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 50WQ9-22-2/2 سي ان پي

  پمپ لجن کش 50WQ9-22-2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 263
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 100WQ65-20-7/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش 100WQ65-20-7/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 312
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 200WQ250-11-15 سي ان پي

  پمپ لجن کش 200WQ250-11-15 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 386
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 80WQ65-15-5/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش 80WQ65-15-5/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 327
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش DG 100/2 پنتاکس

  پمپ لجن کش DG 100/2 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 360
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 65DVS 5 3/7 ابارا

  پمپ لجن کش 65DVS 5 3/7 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 331
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش DL 125 لوارا

  پمپ لجن کش DL 125 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 525
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 50WQ15-30-3 سي ان پي

  پمپ لجن کش 50WQ15-30-3 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 195
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 80WQ40-30-7/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش 80WQ40-30-7/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 263
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 50DVS 5 1/5 ابارا

  پمپ لجن کش 50DVS 5 1/5 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 330
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 80WQ45-22-7/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش 80WQ45-22-7/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 300
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 80WQ43-13-3 سي ان پي

  پمپ لجن کش 80WQ43-13-3 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 282
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 50WQ15-10-1/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش 50WQ15-10-1/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 319
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش DG 80G پنتاکس

  پمپ لجن کش DG 80G پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 407
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 80DVS 5 3/7 ابارا

  پمپ لجن کش 80DVS 5 3/7 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 333
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش 65DVS 5 1/5 ابارا

  پمپ لجن کش 65DVS 5 1/5 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 275
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:42
   Page:1 Of 2