1. پمپ کفکش پروانه نيمه باز.
 2. پمپ کفکش پروانه نيمه باز

  پمپ کف کش پروانه نيمه باز براي انتقال سيال داراي ناخالصي (سيال فاضلابي ، محلول شکر) مورد استفاده قرار مي گيرد . پره هاي پروانه در اين پمپ کمتر از پره هاي پمپ پروانه بسته ولي ضخامت پره ها بيشتر مي باشد . پروانه هاي نيمه باز از يک طرف به وسيله صفحه نگهدارنده ، ثابت شده اند

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ کفکش پروانه نيمه باز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:16
   Page:1 Of 1
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 415 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 415 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1236
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,954,000
  6,400,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 35/5 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 35/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1371
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,189,000
  2,933,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 45/5 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 45/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1075
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,333,000
  3,070,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 33/7 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 33/7 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1137
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,450,000
  2,250,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 32/2 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 32/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1107
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,592,000
  1,470,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 47/5 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 47/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1052
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,235,000
  3,900,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 615 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 615 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1015
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,016,000
  6,450,000
   پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 23/7 ليو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 23/7 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1214
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,406,000
  2,213,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 35/5 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 35/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 527
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,350,000
  3,082,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 45/5 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 45/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 484
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,604,000
  3,315,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 47/5 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 47/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 490
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,661,000
  4,288,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 22/2 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 22/2 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 440
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,710,000
  1,573,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 33/7 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 33/7 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 400
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,630,000
  2,419,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 32/2 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 32/2 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 385
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,765,000
  1,623,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 43/7 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 43/7 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 399
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,812,000
  2,587,000
  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 23/7 نفيس فلو

  پمپ کفکش پروانه نيمه باز KBZ 23/7 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 399
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,580,000
  2,373,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:16
   Page:1 Of 1