1. پمپ لجن کش استيل.
 2. پمپ لجن کش استيل

  پمپ لجن کش استيل براي انتقال سيال هايي که خاصيت اسيدي و خورندگي زياد داشته باشد بکار مي رود . پمپ لجن کش استيل در دو نوع تک فاز و سه فاز توليد مي شود . جنس بدنه و پروانه اين پمپ از استيل استنلس مي باشد .

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ لجن کش استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:37
   Page:1 Of 2
  پمپ لجن کش استيل XSP 18-12/0/75S ليو

  پمپ لجن کش استيل XSP 18-12/0/75S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 898
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,410,000
  1,300,000
  پمپ لجن کش استيل XSP 9-7/5/0/25S ليو

  پمپ لجن کش استيل XSP 9-7/5/0/25S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 976
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  711,000
  645,000
  پمپ لجن کش استيل XSP 16/2-22/1/5S ليو

  پمپ لجن کش استيل XSP 16/2-22/1/5S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 923
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,541,000
  1,430,000
  پمپ لجن کش استيل DW 150MA ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 150MA ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 230
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF10-15-1/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF10-15-1/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 180
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VX لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VX لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 323
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 15M لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 15M لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 267
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF25-10-2/2 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF25-10-2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 185
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VXT لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VXT لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 318
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 100T ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 100T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 228
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-10-1/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-10-1/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 189
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 100MA ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 100MA ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 228
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 100WQF100-8-5/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 100WQF100-8-5/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 140
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DX 80/2G پنتاکس

  پمپ لجن کش استيل DX 80/2G پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 258
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100M 10 MT ابارا

  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100M 10 MT ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 15VXT لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 15VXT لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 224
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل RIGHT 75MA 10 MT ابارا

  پمپ لجن کش استيل RIGHT 75MA 10 MT ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 176
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100T ابارا

  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 192
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF9-22-2/2 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF9-22-2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 139
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 10 لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 10 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 270
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 200T ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 200T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 178
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-15-2/2 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-15-2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 130
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 15T لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 15T لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 244
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 300T ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 300T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 190
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:37
   Page:1 Of 2