1. پمپ لجن کش خردکن دار.
 2. پمپ لجن کش خردکن دار

  پمپ لجن کش خردکن دار داراي تيغه هاي برنده براي خرد کردن ذرات جامد ، پلاستيک و ... در ورودي پمپ مي باشد . اين پمپ قابليت پمپاژ سيالات داراي پارچه ، لاستيک و پلاستيک را بدون اينکه مجاري پمپ مسدود شود را دارد

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ لجن کش خردکن دار


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:51
   Page:1 Of 3
  پمپ لجن کش خردکن دار XSP 18-12/1/3ID ليو

  پمپ لجن کش خردکن دار XSP 18-12/1/3ID ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1171
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  750,000
  720,000
  پمپ لجن کش خردکن دار DOMO GRL 11T لوارا

  پمپ لجن کش خردکن دار DOMO GRL 11T لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 272
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DMT 210 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DMT 210 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 22 5 150DML ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 22 5 150DML ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 252
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 11 5 80DML ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 11 5 80DML ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 256
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 5/5 5 80DML ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 5/5 5 80DML ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 284
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 300 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 300 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 255
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 400 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 400 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 289
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 80DL/WC 5 1/5 ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 80DL/WC 5 1/5 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 283
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DCT 410 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DCT 410 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 270
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 7/5 5 150DML ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 7/5 5 150DML ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 295
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DCT 310 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DCT 310 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 340
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 100DL/WC 5 5/5 ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 100DL/WC 5 5/5 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 206
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 80DL/WC 5 3/7 ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 80DL/WC 5 3/7 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 191
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   پمپ لجن کش خردکن دار 150-200DL 530 ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 150-200DL 530 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 228
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 200 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 200 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 242
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DCT 1000 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DCT 1000 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 251
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 65DL/WC 5 7/5 ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 65DL/WC 5 7/5 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 201
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 550 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DTRT 550 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 240
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 3/7 5 80DML ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 3/7 5 80DML ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 193
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 250-300DL 530 ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 250-300DL 530 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 252
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار DMT 1000 پنتاکس

  پمپ لجن کش خردکن دار DMT 1000 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 254
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 11 5 150DML ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 11 5 150DML ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش خردکن دار 80DL/WC 5 2/2 ابارا

  پمپ لجن کش خردکن دار 80DL/WC 5 2/2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 99
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:51
   Page:1 Of 3