1. ترموستات ديجيتال.
  2. ترموستات ديجيتال

    ترموستات ديجيتال مدار برنامه ريزي شده است که با قطع و وصل شدن جريان برق براي متعادل نگه داشتن دما ساختمان هاي اداري ، مسکوني ، هتل به کار ميرود ترموستات هاي ديجيتال داراي يک تا چهار خروجي هستند و هر يک از خروجي ها يک مرحله ناميده مي شود

  3. انواع ترموستات - ترموستات ديجيتال