1. پمپ عمودي طبقاتي استيل.
 2. پمپ عمودي طبقاتي استيل

  پمپ عمودي طبقاتي از سري پمپ آب طبقاتي است که به دليل فاصله بسيار کم پروانه نسبت به بدنه پمپ و تعداد پروانه براي جابجايي آب صاف مورد استفاده قرار مي گيرد . دور موتور اين پمپ ها بين 1500 و 3000 دور و جنس بدنه و پروانه آن نيز استيل مي باشد .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ عمودي طبقاتي استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:357
   Page:1 Of 15
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-23 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-23 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1188
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,387,000
  2,196,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 64-8-1 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 64-8-1 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 973
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  21,792,000
  20,050,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-36 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-36 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1010
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,037,000
  2,794,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 10-18 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 10-18 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1023
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,995,000
  4,595,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 5-22 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 5-22 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 884
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,294,000
  3,950,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 3-27 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 3-27 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 906
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,808,000
  3,500,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 5-16 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 5-16 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 965
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,568,000
  2,362,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 3-31 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 3-31 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1109
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,124,000
  2,874,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 32-12 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 32-12 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 931
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  16,330,000
  15,023,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 5-26 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 5-26 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 918
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,707,000
  3,410,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 20-14 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 20-14 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1164
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  9,844,000
  9,056,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 10-20 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 10-20 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 954
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,512,000
  5,990,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 3-33 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 3-33 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 648
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,064,000
  3,738,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 20-14 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 20-14 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 254
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,358,000
  6,769,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-19 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-19 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 270
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,230,000
  2,050,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-30 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 1-30 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 222
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,821,000
  2,600,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 3-36 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 3-36 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 180
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,239,000
  2,979,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 5-8 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 5-8 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 204
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,896,000
  2,664,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 32-12 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 32-12 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 615
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  13,138,000
  12,086,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 5-22 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 5-22 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 366
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,394,000
  3,122,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 10-10 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 10-10 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 238
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,357,000
  3,088,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 5-29 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 5-29 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 245
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,905,000
  4,512,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 20-17 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVS 20-17 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 275
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,429,000
  7,754,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 15-14 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي استيل LVB 15-14 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 849
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,131,000
  7,480,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:357
   Page:1 Of 15