1. پمپ عمودي طبقاتي.
 2. پمپ عمودي طبقاتي

  پمپ عمودي طبقاتي از سري پمپ آب طبقاتي است که با توجه به تعداد پروانه و فاصله بسيار کم پروانه نسبت به بدنه پمپ براي جابجايي آب صاف استفاده مي گردند . دور موتور اين پمپ ها بين 1500 و 3000 دور مي باشد .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ عمودي طبقاتي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:89
   Page:1 Of 4
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 32-8 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 32-8 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1288
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,575,000
  7,889,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 15-4 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 15-4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1171
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,201,000
  2,944,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-22 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-22 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1085
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,313,000
  2,127,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-15 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-15 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1133
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,979,000
  1,820,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-19 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-19 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1122
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,849,000
  2,620,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 5-14 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 5-14 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1020
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,203,000
  2,026,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 3-17 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 3-17 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 970
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,947,000
  1,791,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 10-12 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 10-12 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 881
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,122,000
  2,870,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-16 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-16 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 954
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,584,000
  2,377,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 32-10 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 32-10 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1114
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  9,987,000
  9,180,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 20-14 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 20-14 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 879
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  6,964,000
  6,400,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-12 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-12 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 444
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,124,000
  1,954,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 64-3 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 64-3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 219
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  9,171,000
  8,430,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 5-29 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 5-29 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 219
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,534,000
  3,250,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي EVP 2-8 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي EVP 2-8 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 865
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  752,000
  690,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 15-8 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 15-8 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 205
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,489,000
  4,129,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-12 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-12 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 212
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,810,000
  1,665,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-6 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 2-6 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 209
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,486,000
  1,367,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 15-10 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 15-10 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 225
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,482,000
  5,043,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي EVP 6H-10 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي EVP 6H-10 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 245
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,376,000
  1,265,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي EVP 10H-3 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي EVP 10H-3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 176
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,177,000
  1,082,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 3-27 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 3-27 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 154
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,423,000
  2,229,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-8 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 4-8 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 172
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,815,000
  1,669,000
  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 45-10 ليو

  پمپ آب طبقاتي عمودي LVR 45-10 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 173
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  14,288,000
  13,140,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:89
   Page:1 Of 4