1. پمپ طبقاتي افقي استيل.
 2. پمپ طبقاتي افقي استيل

  پمپ طبقاتي افقي استيل از سري پمپ آب طبقاتي است که براي موارد صنعتي و کشاورزي کاربرد دارد و همچنين در بوستر پمپ هاي آتش نشاني برج هاي اداري ، تجاري و مسکوني ، کارخانجات صنعتي و کارگاهي ، بيمارستان ها ، هتل ها ، اماکن مذهبي استفاده مي شود . جنس بدنه اين پمپ استيل و همچنين جنس پروانه و روتو استيل هستند .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ طبقاتي افقي استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:38
   Page:1 Of 2
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 10-50(S-S316) ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 10-50(S-S316) ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 929
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,767,000
  1,620,000
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 15-30(S-S 316) ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 15-30(S-S 316) ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 875
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,796,000
  1,650,000
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 20-30(S-S 316) ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 20-30(S-S 316) ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 897
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,926,000
  1,771,000
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 291
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-70/3 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-70/3 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 321
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 266
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-8 T/2/2 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-8 T/2/2 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 294
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-100/5 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-100/5 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 321
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-90/4 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-90/4 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 275
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 5S-200/7 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 5S-200/7 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 335
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 302
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-6 T/1/3 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-6 T/1/3 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 250
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 204
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-8 T/2/2 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-8 T/2/2 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 189
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 3-9T/1/5 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 3-9T/1/5 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 199
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 182
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-9T/1/5 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-9T/1/5 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 215
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-7T/1/5 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-7T/1/5 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 219
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-6T/2/2 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-6T/2/2 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 194
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 160
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-250/3T پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-250/3T پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 287
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-5T/2/2 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-5T/2/2 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 129
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 18-6T/4 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 18-6T/4 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 173
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-400/4T پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-400/4T پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 272
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:38
   Page:1 Of 2