1. پمپ طبقاتي افقي .
 2. پمپ طبقاتي افقي

  پمپ طبقاتي افقي از سري پمپ آب طبقاتي است که کاربردهاي متنوع صنعتي و کشاورزي دارد و در بوستر پمپ هاي آتش نشاني منازل مسکوني ، برج هاي اداري و تجاري ، انواع کارخانجات صنعتي و کارگاهي ، بيمارستان ها ، هتل ها ، درمانگاه ها ، اماکن مذهبي مورد استفاده قرار مي گيرند .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ طبقاتي افقي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:52
   Page:1 Of 3
  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 4-50 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 4-50 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 875
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  676,000
  620,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 10-40 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 10-40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 899
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,147,000
  1,055,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 4-60 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 4-60 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 817
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  712,000
  655,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 20-40 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 20-40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 930
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,546,000
  1,422,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 15-30 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 15-30 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 882
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,342,000
  1,234,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 4-30 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 4-30 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 866
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  589,000
  541,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 2-50 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 2-50 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 907
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  645,000
  593,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 15-40 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 15-40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 853
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,545,000
  1,420,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 2-60 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 2-60 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1054
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  662,000
  609,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 2-40 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 2-40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1042
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  604,000
  555,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 4-40 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECHm 4-40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 825
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  656,000
  603,000
  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 10-50 ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي ECH 10-50 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 815
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,286,000
  1,183,000
  پمپ آب طبقاتي افقي 3HM09S 11T لوارا

  پمپ آب طبقاتي افقي 3HM09S 11T لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 263
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM06P 15T لوارا

  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM06P 15T لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 260
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي U 3-90/4 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي U 3-90/4 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 245
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي U 5-180/6T پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي U 5-180/6T پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 227
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي U 9-200/4T پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي U 9-200/4T پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 321
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM09S 11M لوارا

  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM09S 11M لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 333
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي U 5-150/5 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي U 5-150/5 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 259
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM11S 15M لوارا

  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM11S 15M لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 367
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM06P 11M لوارا

  پمپ آب طبقاتي افقي 5HM06P 11M لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 235
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي U 5-200/7 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي U 5-200/7 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 288
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي U 7-350/7T پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي U 7-350/7T پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 252
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي COMPACT BM15 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي COMPACT BM15 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 294
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:52
   Page:1 Of 3