1. پمپ پروانه نيمه باز استيل .
 2. پمپ پروانه نيمه باز استيل

  پمپ پروانه نيم باز از سري پمپ آب خانگي مي باشد و در مواردي که سيال داراي ذرات معلق يا فيبرها است استفاده مي شود . نيروهاي محوري توليد کننده تراست در پروانه هاي نيمه باز ، بالاتر از پروانه هاي بسته مي باشد و براي مايعات رسوب زا بکار برده ميشود.

 3. پمپ تحت فشار - پمپ پروانه نيمه باز استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:40
   Page:1 Of 2
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 50D ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 50D ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1347
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  556,000
  510,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 300 ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 300 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 833
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,236,000
  1,137,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 120D ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 120D ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 972
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  741,000
  680,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 200 ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 200 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 836
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,026,000
  944,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 50 ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 50 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 798
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  597,000
  549,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 150 ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 150 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 885
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,002,000
  920,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 400 ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 400 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 845
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,279,000
  1,176,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 150D ليو

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل ABK 150D ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1041
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  978,000
  899,000
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 500/30K لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 500/30K لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 279
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 350/07K لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 350/07K لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 209
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 350/03K لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 350/03K لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 245
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 350/05 لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 350/05 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 249
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل DWO 200M ابارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل DWO 200M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 322
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 350/15 لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 350/15 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 197
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 350/11 لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 350/11 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 176
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل SO 25/1/5 سي ان پي

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل SO 25/1/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 229
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل تکفاز SO 20/1/1 سي ان پي

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل تکفاز SO 20/1/1 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 293
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل SO 35/2/2 سي ان پي

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل SO 35/2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 198
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 500/15 لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل CO 500/15 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 191
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 500/15 لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 500/15 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 181
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل SO 35/2/2 سي ان پي

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل SO 35/2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 252
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 500/15K لوارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل COM 500/15K لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 212
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل DWO/E 200T IE2 ابارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل DWO/E 200T IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 364
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل DWO 150M ابارا

  پمپ آب پروانه نيمه باز استيل DWO 150M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 288
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:40
   Page:1 Of 2