1. پمپ زميني فلنج دار.
 2. پمپ زميني فلنج دار

  پمپ زميني فلنچ دار از جمله پمپ هاي سانترفيوژ استاندارد پمپ آب خانگي مي باشد که با کوپله مستقيم مکش هستند و در سيرکولاسيون سيالات تميز و غير خورنده نظير مصارف خانگي ، شهري ، صنعتي و کشاورزي به کار مي رود

 3. پمپ تحت فشار - پمپ زميني فلنج دار


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:240
   Page:1 Of 10
  پمپ آب تک پروانه XST 32-250/75 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 32-250/75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1422
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,280,000
  2,095,000
  پمپ آب تک پروانه XST 50-250/150 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 50-250/150 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1292
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,743,000
  4,363,000
  پمپ آب تک پروانه XST 50-250/185 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 50-250/185 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1067
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,430,000
  4,990,000
  پمپ آب تک پروانه XST 32-160/22 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 32-160/22 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1166
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  985,000
  905,000
  پمپ آب تک پروانه XST 65-250/220 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 65-250/220 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1081
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,388,000
  5,876,000
  پمپ آب تک پروانه XST 32-125/11 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 32-125/11 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1166
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  908,000
  835,000
  پمپ آب تک پروانه XST 80-250/450 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 80-250/450 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1192
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  12,590,000
  11,580,000
  پمپ آب تک پروانه XST 65-160/150 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 65-160/150 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1083
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,557,000
  4,200,000
  پمپ آب تک پروانه XST 50-200/110 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 50-200/110 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1098
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,585,000
  4,218,000
  پمپ آب تک پروانه XST 40-200/55 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 40-200/55 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1066
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,787,000
  1,727,000
  پمپ آب تک پروانه XST 40-160/30 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 40-160/30 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1163
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,422,000
  1,308,000
  پمپ آب تک پروانه XST 40-160/40 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 40-160/40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1101
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,513,000
  1,392,000
  پمپ آب تک پروانه XST 50-160/55 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 50-160/55 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 262
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,822,000
  1,676,000
  پمپ آب تک پروانه XST 50-160/75 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 50-160/75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 246
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,934,000
  1,780,000
  پمپ آب تک پروانه XST 32-160/15 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 32-160/15 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 287
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  937,000
  862,000
  پمپ آب تک پروانه XST 50-125/22 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 50-125/22 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 328
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,357,000
  1,248,000
  پمپ آب تک پروانه XST 80-160/110 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 80-160/110 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 283
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,270,000
  3,928,000
  پمپ آب تک پروانه XST 40-250/110 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 40-250/110 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 333
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,371,000
  4,020,000
  پمپ آب تک پروانه XST 40-250/92 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 40-250/92 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 278
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,309,000
  3,964,000
  پمپ آب تک پروانه XST 65-125/55 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 65-125/55 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 246
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,963,000
  1,805,000
  پمپ آب تک پروانه XST 65-160/92 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 65-160/92 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 257
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,150,000
  3,818,000
  پمپ آب تک پروانه XST 65-125/40 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 65-125/40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 366
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,841,000
  1,693,000
  پمپ آب تک پروانه XST 40-125/15 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 40-125/15 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 228
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,112,000
  1,023,000
  پمپ آب تک پروانه XST 65-200/185 ليو

  پمپ آب تک پروانه XST 65-200/185 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 250
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,355,000
  4,926,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:240
   Page:1 Of 10