1. پمپ جتي.
 2. پمپ جتي

  پمپ جتي از سري پمپ آب خانگي مي باشد که با ايجاد خلاء در قسمت مکش ، هوا را در خط مکش از بين مي برد و توسط ترکيب آب با هوا در ايجاد سيال سازي و روند پمپاژ غلبه مي کند

 3. پمپ تحت فشار - پمپ جتي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:43
   Page:1 Of 2
  پمپ آب جتي AJM75S ليو

  پمپ آب جتي AJM75S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1681
  امتیاز: 70

  قیمت به تـومان:
  408,000
  375,000
  پمپ آب جتي AJM110H ليو

  پمپ آب جتي AJM110H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1141
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  627,000
  577,000
  پمپ آب جتي AJM150H ليو

  پمپ آب جتي AJM150H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1045
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  760,000
  700,000
  پمپ آب جتي CAM 100/00 پنتاکس

  پمپ آب جتي CAM 100/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1069
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AJM150 ليو

  پمپ آب جتي AJM150 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1128
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  759,000
  698,000
  پمپ آب جتي CAM 100/01 مورگن

  پمپ آب جتي CAM 100/01 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1095
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AJM75 ليو

  پمپ آب جتي AJM75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1208
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  368,000
  338,000
  پمپ آب جتي AJM75H ليو

  پمپ آب جتي AJM75H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1131
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  368,000
  338,000
  پمپ آب جتي INOX 100 پنتاکس

  پمپ آب جتي INOX 100 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1119
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي BGM 7 لوارا

  پمپ آب جتي BGM 7 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 434
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AQUAJET-102M داب

  پمپ آب جتي AQUAJET-102M داب

  داب
  تعداد بازدید: 265
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET200T داب

  پمپ آب جتي JET200T داب

  داب
  تعداد بازدید: 219
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET102M داب

  پمپ آب جتي JET102M داب

  داب
  تعداد بازدید: 229
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET151M داب

  پمپ آب جتي JET151M داب

  داب
  تعداد بازدید: 213
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي CAM100 فارمو

  پمپ آب جتي CAM100 فارمو

  فارمو
  تعداد بازدید: 372
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي 00/CAM100 ارس

  پمپ آب جتي 00/CAM100 ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 388
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  249,000
  224,000
  پمپ آب جتي JET112M داب

  پمپ آب جتي JET112M داب

  داب
  تعداد بازدید: 198
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AQUAJET-132M داب

  پمپ آب جتي AQUAJET-132M داب

  داب
  تعداد بازدید: 264
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET200M داب

  پمپ آب جتي JET200M داب

  داب
  تعداد بازدید: 324
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AGA 1/00 M ابارا

  پمپ آب جتي AGA 1/00 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 419
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET62M داب

  پمپ آب جتي JET62M داب

  داب
  تعداد بازدید: 221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET-INOX132M داب

  پمپ آب جتي JET-INOX132M داب

  داب
  تعداد بازدید: 200
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AQUAJET-112M داب

  پمپ آب جتي AQUAJET-112M داب

  داب
  تعداد بازدید: 202
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي (LOCAL)AGA 1/00 M ابارا

  پمپ آب جتي (LOCAL)AGA 1/00 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 362
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:43
   Page:1 Of 2