1. پمپ جتي.
 2. پمپ جتي

  پمپ جتي از سري پمپ آب خانگي مي باشد که با ايجاد خلاء در قسمت مکش ، هوا را در خط مکش از بين مي برد و توسط ترکيب آب با هوا در ايجاد سيال سازي و روند پمپاژ غلبه مي کند

 3. پمپ تحت فشار - پمپ جتي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:43
   Page:1 Of 2
  پمپ آب جتي AJM75S ليو

  پمپ آب جتي AJM75S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1808
  امتیاز: 70

  قیمت به تـومان:
  408,000
  375,000
  پمپ آب جتي AJM110H ليو

  پمپ آب جتي AJM110H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1236
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  627,000
  577,000
  پمپ آب جتي AJM150H ليو

  پمپ آب جتي AJM150H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1132
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  760,000
  700,000
  پمپ آب جتي CAM 100/00 پنتاکس

  پمپ آب جتي CAM 100/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1198
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AJM150 ليو

  پمپ آب جتي AJM150 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1212
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  759,000
  698,000
  پمپ آب جتي CAM 100/01 مورگن

  پمپ آب جتي CAM 100/01 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1198
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AJM75 ليو

  پمپ آب جتي AJM75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1300
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  368,000
  338,000
  پمپ آب جتي AJM75H ليو

  پمپ آب جتي AJM75H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  368,000
  338,000
  پمپ آب جتي INOX 100 پنتاکس

  پمپ آب جتي INOX 100 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1244
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي BGM 7 لوارا

  پمپ آب جتي BGM 7 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 511
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AQUAJET-102M داب

  پمپ آب جتي AQUAJET-102M داب

  داب
  تعداد بازدید: 320
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET200T داب

  پمپ آب جتي JET200T داب

  داب
  تعداد بازدید: 258
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET102M داب

  پمپ آب جتي JET102M داب

  داب
  تعداد بازدید: 282
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET151M داب

  پمپ آب جتي JET151M داب

  داب
  تعداد بازدید: 262
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي CAM100 فارمو

  پمپ آب جتي CAM100 فارمو

  فارمو
  تعداد بازدید: 441
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي 00/CAM100 ارس

  پمپ آب جتي 00/CAM100 ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 464
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  249,000
  224,000
  پمپ آب جتي JET112M داب

  پمپ آب جتي JET112M داب

  داب
  تعداد بازدید: 241
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AQUAJET-132M داب

  پمپ آب جتي AQUAJET-132M داب

  داب
  تعداد بازدید: 311
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET200M داب

  پمپ آب جتي JET200M داب

  داب
  تعداد بازدید: 371
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AGA 1/00 M ابارا

  پمپ آب جتي AGA 1/00 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 503
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET62M داب

  پمپ آب جتي JET62M داب

  داب
  تعداد بازدید: 267
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي JET-INOX132M داب

  پمپ آب جتي JET-INOX132M داب

  داب
  تعداد بازدید: 256
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي AQUAJET-112M داب

  پمپ آب جتي AQUAJET-112M داب

  داب
  تعداد بازدید: 252
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب جتي (LOCAL)AGA 1/00 M ابارا

  پمپ آب جتي (LOCAL)AGA 1/00 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 428
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:43
   Page:1 Of 2