1. پمپ دو پروانه.
 2. پمپ دو پروانه

  پمپ دو پروانه از سري پمپ آب خانگي مي باشد که به پمپ هاي دو مرحله نيز شناخته شده اند دبي و فشار متوسط را توليد مي کنند . اين پمپ ها در مصارف خانگي و صنعتي استفاده مي شوند و از جمله مزاياي مهم اين پمپ ها جدا بودن موتور از پمپ مي باشد .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ دو پروانه


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:71
   Page:1 Of 3
  پمپ آب دو پروانه CBT 751/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 751/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1521
  امتیاز: 72

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه 2ACM75 ليو

  پمپ آب دو پروانه 2ACM75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1257
  امتیاز: 8

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه 2ACM300H ليو

  پمپ آب دو پروانه 2ACM300H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1147
  امتیاز: 3

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 600/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 600/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1006
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,600,000
  1,560,000
  پمپ آب دو پروانه CB 310/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CB 310/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 984
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 100/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 100/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1014
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CB 400/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CB 400/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 915
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 160/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 160/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 977
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CB 160/01 مورگن

  پمپ آب دو پروانه CB 160/01 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1005
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 800 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 800 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 903
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 310/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 310/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 901
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 310/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 310/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 938
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 210/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 210/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 938
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 600/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 600/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1002
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 310/01 مورگن

  پمپ آب دو پروانه CBT 310/01 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 787
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 160/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 160/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 822
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 751/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 751/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 137
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CBT 310/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CBT 310/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 158
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه 2AC300H ليو

  پمپ آب دو پروانه 2AC300H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 872
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه 2ACM110 ليو

  پمپ آب دو پروانه 2ACM110 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 917
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CB 400/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CB 400/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 515
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CB 210/00 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CB 210/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 181
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CB 100/01 مورگن

  پمپ آب دو پروانه CB 100/01 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 952
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب دو پروانه CB 210/01 پنتاکس

  پمپ آب دو پروانه CB 210/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 770
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:71
   Page:1 Of 3