1. پمپ محيطي.
 2. پمپ محيطي

  پمپ محيطي از سري پمپ آب خانگي مي باشد که داراي پروانه بسته که دبي کم و فشار زيادي را توليد مي کنند موارد استفاده آن عبارتند از آبياري کشاورزي و باغباني ، سيستم تهويه کوچک و مصارف خانگي مي باشد . اين پمپ ها بدنه اي از جنس چدن ضد زنگ و پروانه از جنس برنج توليد مي شوند .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ محيطي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:25
   Page:1 Of 2
  پمپ آب محيطي XQm50 ليو

  پمپ آب محيطي XQm50 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1349
  امتیاز: 5

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي APm37 ليو

  پمپ آب محيطي APm37 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1713
  امتیاز: 104

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM 16 مورگن

  پمپ آب محيطي PM 16 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1259
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM 80 پنتاکس

  پمپ آب محيطي PM 80 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1265
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM 80 مورگن

  پمپ آب محيطي PM 80 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1122
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM 45 پنتاکس

  پمپ آب محيطي PM 45 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1134
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM 45 مورگن

  پمپ آب محيطي PM 45 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1124
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي APm75 ليو

  پمپ آب محيطي APm75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1485
  امتیاز: 7

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM16 ارس

  پمپ آب محيطي PM16 ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 407
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM45 ارس

  پمپ آب محيطي PM45 ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 386
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي KPF45/20M داب

  پمپ آب محيطي KPF45/20M داب

  داب
  تعداد بازدید: 260
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM80 فارمو

  پمپ آب محيطي PM80 فارمو

  فارمو
  تعداد بازدید: 472
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي KP60/12M داب

  پمپ آب محيطي KP60/12M داب

  داب
  تعداد بازدید: 264
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي KPS30/16M داب

  پمپ آب محيطي KPS30/16M داب

  داب
  تعداد بازدید: 270
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM45 فارمو

  پمپ آب محيطي PM45 فارمو

  فارمو
  تعداد بازدید: 595
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي KPF30/16T داب

  پمپ آب محيطي KPF30/16T داب

  داب
  تعداد بازدید: 320
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي NPm37 نفيس فلو

  پمپ آب محيطي NPm37 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 461
  امتیاز: 3

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي KP60/12T داب

  پمپ آب محيطي KP60/12T داب

  داب
  تعداد بازدید: 250
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي KP38/18M داب

  پمپ آب محيطي KP38/18M داب

  داب
  تعداد بازدید: 212
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PM16 فارمو

  پمپ آب محيطي PM16 فارمو

  فارمو
  تعداد بازدید: 334
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي NPm75 نفيس فلو

  پمپ آب محيطي NPm75 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 332
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي APm90 ليو

  پمپ آب محيطي APm90 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 550
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي PRA 0/50 M-LOCAL ابارا

  پمپ آب محيطي PRA 0/50 M-LOCAL ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 426
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب محيطي APM60 ليو

  پمپ آب محيطي APM60 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 589
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:25
   Page:1 Of 2