1. پمپ زميني فلنج دار استيل.
 2. پمپ زميني فلنج دار استيل

  پمپ زميني فلنچ دار استيل از جمله پمپ هاي سانترفيوژ استاندارد  پمپ آب خانگي مي باشد با کوپله مستقيم مکش هستند که در سيرکولاسيون سيالات تميز و غير خورنده نظير مصارف خانگي ، شهري ، صنعتي و کشاورزي به کار مي رود و جنس آن استيل مي باشد

 3. پمپ تحت فشار - پمپ زميني فلنج دار استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:123
   Page:1 Of 6
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/40 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/40 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 470
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 40-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 40-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 444
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 50-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 50-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 426
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 392
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 50-125/40 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 50-125/40 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 509
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,480,000
  2,281,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/30 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/30 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 464
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 40-160/30 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 40-160/30 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 361
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 80-160/185 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 80-160/185 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 406
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/E 80-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/E 80-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 414
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-200/30 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-200/30 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 403
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,840,000
  1,692,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 400
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 50-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 50-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 417
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/I 80-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/I 80-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 351
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM 80-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM 80-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 374
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 285
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 65-200/220 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 65-200/220 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 393
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 32-200/40 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 32-200/40 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 403
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 65-160/110 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 65-160/110 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 444
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,589,000
  3,301,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHS 32-250/55 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHS 32-250/55 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 373
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 384
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/55 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/55 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 373
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,650,000
  2,438,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-160/22 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-160/22 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 446
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,680,000
  1,545,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/110 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/110 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 346
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,500,000
  3,220,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 40-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 40-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 373
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:123
   Page:1 Of 6