1. پمپ زميني فلنج دار استيل.
 2. پمپ زميني فلنج دار استيل

  پمپ زميني فلنچ دار استيل از جمله پمپ هاي سانترفيوژ استاندارد  پمپ آب خانگي مي باشد با کوپله مستقيم مکش هستند که در سيرکولاسيون سيالات تميز و غير خورنده نظير مصارف خانگي ، شهري ، صنعتي و کشاورزي به کار مي رود و جنس آن استيل مي باشد

 3. پمپ تحت فشار - پمپ زميني فلنج دار استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:123
   Page:1 Of 6
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/40 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/40 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 380
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 40-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 40-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 327
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 50-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 50-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 337
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 315
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 50-125/40 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 50-125/40 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 414
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,480,000
  2,281,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/30 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 25-200/30 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 361
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 40-160/30 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 40-160/30 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 273
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 80-160/185 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 80-160/185 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 334
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/E 80-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/E 80-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 316
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-200/30 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-200/30 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 321
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,840,000
  1,692,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 50-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 50-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 299
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/I 80-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LMH/I 80-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 266
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM 80-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM 80-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 298
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 65-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 215
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 65-200/220 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 65-200/220 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 292
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 32-200/40 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHE 32-200/40 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 65-160/110 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 65-160/110 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 372
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,589,000
  3,301,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHS 32-250/55 لوارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل SHS 32-250/55 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 286
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-160 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/E 32-160 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 292
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/55 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/55 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 286
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,650,000
  2,438,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-160/22 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 32-160/22 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 355
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,680,000
  1,545,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/110 نفيس فلو

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل NZS 40-200/110 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 266
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,500,000
  3,220,000
  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 40-200 ابارا

  پمپ آب زميني فلنج دار استيل 3LM/I 40-200 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 283
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:123
   Page:1 Of 6