1. هيتر صنعتي.
 2. هيتر صنعتي

  هيتر صنعتي و کارگاهي براي تامين گرماي مورد نياز گلخانه ها ، مرغداري ها ، سالن هاي ورزشي و فضاهاي بزرگ استفاده مي شود . به هيترهاي صنعتي ، بخاري فن دار ، هيتر فن دار نيز گفته مي شود . گرمايش هيترهاي صنعتي 20 تا 30  برابر بخاري هاي معمولي مي باشد و با استفاده از فن گرما را به داخل سالن انتقال مي دهد

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - هيتر صنعتي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:12
   Page:1 Of 1
  کوره هواي گرم گازي GF 3060 انرژي

  کوره هواي گرم گازي GF 3060 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1083
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم گازوئيلي OF 3000 انرژي

  کوره هواي گرم گازوئيلي OF 3000 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1043
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم گازي GF 1560 انرژي

  کوره هواي گرم گازي GF 1560 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1040
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم گازوئيلي OF 1500 انرژي

  کوره هواي گرم گازوئيلي OF 1500 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1015
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم افقي HA-300 نيرو تهويه البرز

  کوره هواي گرم افقي HA-300 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 246
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم عمودي KHG-200 نيرو تهويه البرز

  کوره هواي گرم عمودي KHG-200 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 205
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم افقي HA-200 نيرو تهويه البرز

  کوره هواي گرم افقي HA-200 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 184
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم عمودي KHG-100 نيرو تهويه البرز

  کوره هواي گرم عمودي KHG-100 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 168
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم عمودي KHG-300 نيرو تهويه البرز

  کوره هواي گرم عمودي KHG-300 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 151
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم گازي GF 0760 انرژي

  کوره هواي گرم گازي GF 0760 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 779
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم گازوئيلي OF 0700 انرژي

  کوره هواي گرم گازوئيلي OF 0700 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 682
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کوره هواي گرم عمودي KHG-80 نيرو تهويه البرز

  کوره هواي گرم عمودي KHG-80 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 158
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:12
   Page:1 Of 1