1. بخاري کارگاهي گازوئيل سوز.
 2. بخاري کارگاهي گازوئيل سوز

  بخاري کارگاهي گازوئيل سوز براي گرم کردن ساختمان هاي مسکوني و تجاري ، رستوران ، باشگاه ورزشي ، بانک ، مساجد و کارگاه ها در مناطقي استفاده مي شود که دسترسي به گاز شهري امکان پذير نيست . سوخت مصرفي اين بخاري گازوئيل مي باشد . بدنه بخاري نفتي فلزي مي باشد و گرما در اطراف آن انتشار مي بايد . فضاي اطراف آن به منظور جلوگيري از تماس دست با بدنه داغ و گرمادهي مناسب در محيط بهتر است خالي باشد .

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - بخاري کارگاهي گازوئيل سوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1