1. هيتر تابشي گازسوز.
 2. هيتر تابشي گازسوز

  هيتر تابشي گاز سوز مناسب براي گرمايش محيط با امکان منطقه بندي از طريق بازتاب گرما در فضاهاي صنعتي و تجاري ، انبار مواد ، سالن هاي ورزشي ، آشيانه هواپيما مي باشد . بازتاب گرما در هيتر تابشي توسط اجزاء آينه مانند همچون گرمايش تابشي خورشيد عمل مي کند . مشعل ، لوله تابشي ، منعکس کننده و فن مکنده از اجزاء تشکيل دهنده هيتر تابشي مي باشد . مشعل هيتر تابشي داخل لوله گرمايشي را گرم کرده و فن مکنده آن را در طول لوله انتقال مي دهد و توسط منعکس کننده انرژي تابشي را به پايين منتقل مي کند . اين هيتر ها در ابعاد مختلف توليد و به طور معمول زير سقف نصب مي شود .

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - هيتر تابشي گازسوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:17
   Page:1 Of 1
  هيترتابشي گازي 22UT گرماتاب

  هيترتابشي گازي 22UT گرماتاب

  گرماتاب
  تعداد بازدید: 556
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيترتابشي گازي 35UT گرماتاب

  هيترتابشي گازي 35UT گرماتاب

  گرماتاب
  تعداد بازدید: 489
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي GR 0200 انرژي

  هيتر تابشي GR 0200 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 862
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيترتابشي گازي 50UT گرماتاب

  هيترتابشي گازي 50UT گرماتاب

  گرماتاب
  تعداد بازدید: 467
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي کالر شوانک

  هيتر تابشي گازي کالر شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 999
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيترتابشي گازي 40UT گرماتاب

  هيترتابشي گازي 40UT گرماتاب

  گرماتاب
  تعداد بازدید: 573
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي GR 0100 انرژي

  هيتر تابشي GR 0100 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 849
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي سوپرا شوانک

  هيتر تابشي گازي سوپرا شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 943
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي پريمو شوانک

  هيتر تابشي گازي پريمو شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 862
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي اکو شوانک

  هيتر تابشي گازي اکو شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 938
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيترتابشي گازي 35SL گرماتاب

  هيترتابشي گازي 35SL گرماتاب

  گرماتاب
  تعداد بازدید: 166
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيترتابشي گازي 40SL گرماتاب

  هيترتابشي گازي 40SL گرماتاب

  گرماتاب
  تعداد بازدید: 301
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي اينفرا شوانک

  هيتر تابشي گازي اينفرا شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 849
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي تراس شوانک

  هيتر تابشي گازي تراس شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 971
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي نوو شوانک

  هيتر تابشي گازي نوو شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 1018
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر تابشي گازي سوپر شوانک

  هيتر تابشي گازي سوپر شوانک

  شوانک
  تعداد بازدید: 1073
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيترتابشي گازي 22SL گرماتاب

  هيترتابشي گازي 22SL گرماتاب

  گرماتاب
  تعداد بازدید: 217
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:17
   Page:1 Of 1