1. هيتر گازوئيل سوز.
 2. هيتر گازوئيل سوز

  هيتر صنعتي و کارگاهي گازوئيل سوز يا گازوئيلي وسيله اي است جهت گرمايش فضاهاي تجاري مانند تعميرگاه، سوله ها، انبار و فضاهاي صنعتي مانند کارگاه هاي توليدي، کارخانه هاي کوچک مي باشد نوع سوخت آن گازوئيل است از اين دستگاه مي توان در مناطقي که دسترسي به گاز شهري امکان پذير نيست استفاده نمود.

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - هيتر گازوئيل سوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1